Profil LAZ Musa’adatul Ummah


LAZ MUSA’ADATUL UMMAH


VISI DAN MISI LAZ MUSA’ADATUL UMMAH


VISI

Terwujudnya lembaga yang amanah dan profesional sehingga dapat dipercaya, mempunyai kemampuan dan intergritas untuk mengembangkan zakat, infak dan shodaqoh bagi kepentingan ibadah dan kesejahteraan ummat.

MISI

  • Memberikan layanan pendidikan untuk kaum dhuafa baik formal, informal dan non formal;
  • Meningkatkan kemandirian secara ekonomi kaum dhuafa;
  • Memberikan layanan sosial dan kesehatan bagi kaum dhuafa;
  • Meningkatakan dakwah Islam yang rahmatan lil’alamin.

 TUJUAN LAZ MUSA’ADATUL UMMAH


  • Meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial;
  • Meningkatkan pelayanan pada ummat agar dapat menunaikan zakat, infaq dan shodaqoh sesuai dengan ketentuan syar’i;
  • Meningkatan hasli guna dan daya guna zakat, infaq dan shodaqoh.

 SASARAN LAZ MUSA’ADATUL UMMAH


Meningkatnya :

  • Kesadaran muzakki untuk berzakat ;
  • Pelayanan pada muzakki dan mustahiq;
  • Kesejahteraan ummat terutama lingkungan sekitar

LAZ Musa'adatul Ummah